Historia OSP Szczyty


Początkiem utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytach była inicjatywa sklepikarza Kacpra Łakomskiego, który w czerwcu 1914 roku zorganizował kilku miejscowych rolników do walki z często powstającymi wówczas pożarami, jednak lata spędzone pod zaborami oraz trudna sytuacja materialna mieszkańców skutecznie hamowały rozwój tej jakże szlachetnej idei, co skłoniło wkrótce inicjatorów przedsięwzięcia do podjęcia decyzji o wstąpieniu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie. Również ta próba natrafiła na trudności, które przyniósł wybuch w dniu 1 sierpnia 1914 roku I Wojny Światowej, co w praktyce oznaczało zahamowanie rozwoju wszelkich organizacji.

Dopiero w roku 1916 przychylne ustosunkowanie się władz austriackich do Polaków spowodowało rozwój różnego rodzaju organizacji o charakterze społecznym. Wówczas to do grupy, która zapoczątkowała organizowanie się do walki z pożarami w Szczytach dołączyli inni rolnicy, by w ten sposób w liczbie ponad 20 mężczyzn stanowić IV Oddział Ratowniczy OSP w Działoszynie. Twórcą i przewodnikiem tego oddziału był wymieniony już wcześniej Kacper Łakomski, zaś Franciszek Bociąga syn Andrzeja jego zastępcą do spraw szkoleniowych.

Pomyślne uwarunkowania pozwoliły w roku 1918 na oddzielenie się „szczyckiej” straży od OSP Działoszyn i utworzenie samodzielnej organizacji z wybranym własnym zarządem. Skład pierwszego zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytach przedstawiał się następująco:

 • Bolesław Leszczyk – Prezes
 • Bugajski Julian – Naczelnik
 • Kokociński Franciszek – Zastępca Naczelnika
 • Owczarek Maciej – Skarbnik i jednocześnie Gospodarz, w którego stodole przechowywano sprzęt przeciwpożarowy.

Pierwszy samodzielny wyjazd do pożaru miał miejsce 8 września 1918 roku, kiedy to wybuchł pożar w odległej o 4 km wiosce Ożegów. „Szczycka” straż zaprezentowała tam swoją sprawność bojową uzyskując jednocześnie duże uznanie w oczach mieszkańców tej wsi, jak i innych oddziałów straży biorących udział w tej akcji. Godnym podkreślenia jest fakt, że poza Działoszynem, Pajęcznem i Siemkowicami żadna z okolicznych wiosek nie mogła poszczycić się w owym czasie taką organizacją jak OSP.

Pierwsze lata istnienia OSP w Szczytach charakteryzowały się bardzo ożywioną działalnością zarówno w dozbrajaniu się w sprzęt pożarniczy, jak również w ćwiczeniach mających na celu opanowanie musztry formalnej i zdobywaniu umiejętności praktycznych niezbędnych do gaszenia pożarów. Swoją podstawową działalność jednostka realizowała wówczas przy pomocy ręcznej pompy, którą wypożyczyła szczytowianom OSP w Działoszynie.

Oprócz działalności szkoleniowej i bojowej jednostka OSP urządzała różnego rodzaju imprezy rozrywkowe, zabawy taneczne, loterie fantowe czy widowiska teatralne. To właśnie straż pożarna urządziła odpust w dniu 15 września 1918 roku pierwszą na terenie Szczytów loterię fantową i pierwszą publiczną zabawę taneczną na otwartym powietrzu, gdzie przygrywała orkiestra dęta OSP z Działoszyna. Prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowej przyczyniło się do uzyskania takich środków finansowych, że na początku lat dwudziestych zwrócono pożyczoną pompę-sikawkę OSP w Działoszynie, a zakupiono nową, po którą do stolicy wybrali się naczelnik Julian Bugajski i skarbnik Maciej Owczarek.

Kolejne wezwanie jakie podjęła OSP w Szczytach było wybudowanie w 1932 roku własnym wysiłkiem remizy na cyplu ziemi wykupionej w 1926 roku od Karola Potockiego, pomiędzy szosą Szczyty-Działoszyn, a drogą do Trębaczewa.

W czasie okupacji straż nie została rozwiązana, a jej Zarząd składał się z tych samych członków, których wybuch II Wojny Światowej zastał na poszczególnych funkcjach. Okupant podtrzymywał ćwiczenia związane bezpośrednio z gaszeniem ognia, w tym celu dwa razy w miesiącu wzywani byli komendanci poszczególnych oddziałów strażackich do Pajęczna na specjalne ćwiczenia w tym zakresie. W kwietniu 1942 roku miał miejsce największy w dotychczasowej historii OSP pożar, podczas którego spłonęło 8 stodół.

Po II Wojnie Światowej wskutek ciężkiej sytuacji gospodarczej kraju i braku wszelkich zasobów materialnych rozwój organizacji strażackiej następował bardzo powoli. Jedynie sprawy kulturalno-rozrywkowe dość szybko rozwijały się i zaczęto znów organizować loterie fantowe, zabawy i wystawiać różne sztuki sceniczne. Efektem bardzo aktywnej działalności było stałe rozwijanie bazy sprzętowej i lokalowej jednostki w poszczególnych latach z czego należy wymienić:

 • zakup motopompy (1954);
 • wybudowanie zbiornika wodnego do celów przeciwpożarowych (lata ’50),
 • zakup samochodu (sanitarki), pochodzącej z demobilu na potrzeby wyjazdów do akcji gaśniczych (1960),
 • zamontowanie elektrycznej syreny alarmowej na budynku remizy (1961),
 • sprzedanie wozu żelaznego służącego do wyjazdów, do pożarów, jednostce OSP Mokre (1962),
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę remizo-świetlicy (1968),
 • otrzymanie z Komendy Powiatowej w Pajęcznie przyczepy gaśniczej zaczepianej do ciągnika ze zbiornikiem na wodę o poj. 2000 l oraz motopompy o wydajności 400 l/min (1973),
 • uroczyste przekazanie do użytku remizo-świetlicy połączone z nadaniem jednostce przez Zarząd Wojewódzki ZOSP w Sieradzu sztandaru ufundowanego wysiłkiem miejscowego społeczeństwa i strażaków (1981.06.07),
 • otrzymanie z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Wieluniu nowego lekkiego samochodu gaśniczego marki Żuk oraz przekazanie przyczepy gaśniczej do jednostki OSP Kiedosy (1986),
 • przekazanie i poświęcenie bojowego wozu strażackiego marki Star, zakupionego ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi (2003.10.14).

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytach w 2016 roku obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia.