Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sozologica 2/1986


Załęczański Park Krajobrazowy.
Dokumentacja stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego dla potrzeb ochrony i zagospodarowania.

Redaktor zeszytu: Romuald Olaczek

Rok wydania: 1986

Wydawnictwo: Uniwersytet Łódzki


Spis treści:

I. Romuald Olaczek – Wstęp

II. Romuald Olaczek, Krystyna Czyżewska – Załęczański Park Krajobrazowy – Charakterystyka wartości, ich ochrona i wykorzystanie

 1. Powstanie parku
 2. Położenie, obszar, granice
 3. Zasoby przyrody i ich gospodarcze wykorzystanie
 4. Wartości poznawcze i wychowawcze
  1. Dzieje Ziemi, budowa geologiczna i procesy rzeźbotwórcze
  2. Wody
  3. Szata roślinna
  4. Fauna
  5. Zabytki historyczne i kultura ludowa
 5. Wartości estetyczne i rekreacyjne
 6. Cele i zadania parku oraz ich urzeczywistnianie
  1. Sformułowanie celów
  2. Zadania konserwatorskie
  3. Wychowanie harcerskie
  4. Użytkowanie gospodarcze i kształtowanie środowiska
 7. Załęczański Park Krajobrazowy w systemie ochrony krajobrazu Polski

III. Bogusław Abramek – Pradziejowe osadnictwo na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

 1. Wstęp
 2. Ślady osadnictwa z epoki kamienia
 3. Kultura łużycka
 4. Kultura przeworska
 5. Osadnictwo średniowieczne

IV. Ryszard Rosin – Załęczański Park Krajobrazowy – Z dziejów obszaru

 1. Wstęp
 2. Rozwój terytorialno-administracyjny i polityczny
  1. Od wczesnego średniowiecza do końca XVIII w.
  2. Od końca XVIII w. do sierpnia 1939r.
  3. Od września 1939r do stycznia 1945r.
  4. Od 1945r. do 1980r.
 3. Osadnictwo
 4. Życie gospodarczo-społeczne

V. Elżbieta Delida – Kultura ludowa na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

 1. Wstęp
 2. Stan zachowania tradycyjnej kultury ludowej
 3. Budownictwo
 4. Wnętrze chaty
 5. Wytwórczość domowa
 6. Obrzędy i zwyczaje
 7. Sztuka ludowa
 8. Zakończenie

VI. Tadeusz Krzemiński – Paleogeograficzne tło rozwoju doliny w Załęczańskim Łuku Warty (Wyżyna Wieluńska)

 1. Położenie obszaru
 2. Łuk Załęczański na tle mezozoiku Wyżyny Wieluńskiej
 3. Tektoniczna predyspozycja wieluńskiego odcinka doliny Warty
 4. Zarys rzeźby podczwartorzędowej
 5. Przekształcenie doliny pod wpływem zlodowaceń w plejstocenie
 6. Neoplejstoceński i holoceński rozwój doliny rzecznej
 7. Rola doliny Warty w krajobrazie Wyżyny Wieluńskiej

VII. Waldemar Załuski – Charakterystyka klimatu i bioklimatu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

 1. Wstęp
 2. Warunki insolacyjne
 3. Temperatura powietrza
 4. Wilgotność powietrza
 5. Opady
 6. Wiatr
 7. Wielkość ochładzająca powietrza
 8. Zanieczyszczenie powietrza
 9. Zróżnicowanie klimatu i bioklimatu lokalnego
 10. Wnioski

VIII. Romuald Olaczek – Ogólna charakterystyka przemian szaty roślinnej i krajobrazu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego od końca XVIII wieku

 1. Wstęp
 2. Źródła danych
 3. Koniec XVIII wieku
 4. Około 1830 roku
 5. Około 1870 roku
 6. Lasy w połowie XIX wieku
 7. Około 1930 roku
 8. Dotychczasowe tendencje zmian powierzchni leśnej
 9. Dzisiejszy stan lasów
 10. Ogólny obraz roślinności współczesnej

IX. Lucyna Fagasiewicz, Krystyna Czyżewska, Romuald Olaczek – Flora naczyniowa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

 1. Wstęp
 2. Metody
 3. Wyniki – wykaz gatunków i ich rozmieszczenie

X. Lucyna Fagasiewicz – Analiza flory naczyniowej Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (Wyżyna Wieluńska)

 1. Przedmiot i cel pracy
 2. Obiekt badań
 3. Materiał i metody
 4. Analiza flory
  1. Statystyka flory
  2. Częstotliwość występowania gatunków
  3. Flora a grupy syntaksonomiczne
  4. Hipotetyczne zbiorowiska roślinne
  5. Synantropizacja flory
  6. Gatunki rzadkie, interesujące i chronione
 5. Podsumowanie

XI. Krystyna Czyżewska – Flora porostów naziemnych w Załęczańskim Parku Krajobrazowym (Wyżyna Wieluńska)

 1. Wstęp
 2. Obiekt badań
 3. Materiał i metody
 4. Wykaz porostów i ich rozmieszczenie
 5. Wyniki badań
 6. Dyskusja wyników
 7. Podsumowanie

XII. Ewa Filipiak – Mchy Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (Wyżyna Wieluńska)

 1. Wstęp
 2. Środowisko geograficzne
 3. Metody badań
 4. Systematyczny wykaz gatunków
 5. Analiza florystyczna

XIII. Tadeusz Penczak – Charakterystyka ichtiofauny Warty i jej dopływów w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

 1. Wstęp
 2. Charakterystyka rybostanu Warty i jej starorzeczy na tle środowiska
 3. Charakterystyka rybostanów w dopływach Warty na tle środowiska
 4. Podsumowanie

XIV. Jolanta Bagrowska – Wstępna charakterystyka awifauny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

 1. Wstęp
 2. Przegląd systematyczny gatunków
 3. Podsumowanie

XV. Romuald Olaczek – Roślinność leśna Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

 1. Wstęp. Przedmiot i cel opracowania
 2. Środowisko
 3. Metoda
 4. Zestawienie typów fitocenoz leśnych i objaśnienie skrótów
 5. Lasy łęgowe
 6. Grąd jodłowy
 7. Zbiorowiska zastępcze żyznych buczyn ze związku
 8. Kwaśna buczyna niżowa
 9. Świetlista dąbrowa
 10. Chojniaki sosnowe na siedlisku świetlistej dąbrowy
 11. Kwaśna dąbrowa trzcinnikowa
 12. Wilgotny bór mieszany dębowo-świerkowy
 13. Bór bagienny
 14. Bór sosnowy świeży
 15. Bór chrobotkowy
 16. Antropogeniczna konwergencja fitocenoz
 17. Podsumowanie i wnioski dla praktyki

XVI. Krystyna Czyżewska – Murawy piaskowe w Załęczańskim Parku Krajobrazowym (Wyżyna Wieluńska)

 1. Przedmiot i cel pracy
 2. Obiekt badań
 3. Materiał i metody
 4. Przegląd zbiorowisk roślinnych
 5. Murawy piaskowe jako zbiorowiska zastępcze
 6. Wyniki i wnioski

XVII. Jan T. Siciński – Agrofitocenozy Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

 1. Wstęp
 2. Metoda badań
 3. Ogólna charakterystyka warunków przyrodniczych
 4. Systematyka zbiorowisk chwastów segetalnych ZPK
 5. Przegląd zbiorowisk chwastów upraw polnych
  1. Zbiorowiska chwastów upraw zbożowych
  2. Zbiorowiska chwastów upraw lnu
  3. Zbiorowiska chwastów upraw okopowych
 6. Podsumowanie

XVIII. Maria Kurzac – Flora i roślinność projektowanego rezerwatu „Dąbrowa w Niżankowicach”

 1. Wstęp
 2. Położenie i warunki fizjograficzne
 3. Historia lasów niżankowickich
 4. Analiza roślinności
 5. Flora rezerwatu
 6. Wskazówki gospodarcze
 7. Wartości przyrodnicze rezerwatu

XIX. Jerzy Kowalski – Poznanie przyrody i kształtowanie jej umiłowania w programie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim-Kępowiźnie – Część I – Założenia i obecny stan realizacji

 1. Harcerstwo wobec przyrody
 2. Dlaczego harcerze wybrali Załęcze?
 3. Tworzenie programu wychowania ekologicznego
 4. Współpraca Ośrodka z Uniwersytetem Łódzkim